LøvelFonden 2000's formål

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

”LØVELFONDEN 2000”

 

 

 

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Foreningen ”Løvelfonden 2000”.

 

Foreningens hjemsted er i Løvel i Tjele kommune, formandens adresse, 8830 Tjele.

 

 

 • 2. Formål

Foreningen ”Løvelfonden 2000” er en uafhængig almenvelgørende og almennyttig forening, hvis formål er:

 

a). at styrke og udvikle de folkelige og tværkulturelle samarbejde i Løvel og omegn.

b). at yde økonomisk støtte til eksisterende og nye lokale initiativer inden for forenings, idræts-

     og kulturlivet på tværs af aldersgrupper.

c). at yde økonomisk støtte til etablering og vedligeholdelse af kulturelle anlæg i Løvel og omegn.

 

 

 • 3. Formueforhold og uddeling af midler

Foreningen skal til enhver tid have en foreningsformue på kr. 250.000 med tillæg af den årlige inflationssats. Der kan således først uddeles midler fra foreningen, når kravet til foreningsformuen er opfyldt.

 

Foreningens formue skal anbringes i et lokalt pengeinstitut, og midlerne må ikke investeres i eksempelvis aktier, investeringsbeviser eller lignende risikofyldte investeringer.

 

Foreningens midler kan uddeles til foreninger m.m. i Løvel og omegn efter skriftlig ansøgning fra disse, ligesom bestyrelsen i ”Løvelfonden 2000” selv kan iværksætte initiativer, der medfinansieres af foreningens midler. Uddeling af midler kan ske 2 gange årligt, med ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober.

 

 

 • 4. Medlemskab og kontingent

Stk. 1.           Som medlem kan optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger, organisationer og offentlige institutioner. Hel- eller delvis imødekommelse af ansøgning kan kun finde sted, såfremt ansøger, d.v.s. privatperson, forening, institution o.l., har været registreret som gyldig medlem eller sponsor i året forud for ansøgningen.

Stk. 2.           Et medlemskab forudsætter, at man tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 3.           Der opkræves et fast mindre grundkontingent for medlemskab, men herudover forventes det , at medlemmerne yder frivillige bidrag til foreningen. Grundkontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen, og indbetalinger til foreningen skal fremover ske senest 30. september.

 

 

 

 

 • 5. Generalforsamling

Stk. 1.           Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.           Kommende ordinære generalforsamlinger bliver i november måned. Indsamlinger fremover inden 30. september. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stk. 3.           Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel gennem dagspressen.

 

 

 • 6. Generalforsamlingens dagsorden og gennemførelse

Stk. 1.           Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigenten, der vælges af generalforsamlingen, må ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af indsendte forslag.
 5. Fastsættelse af medlemskontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.

Stk. 2.           Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne orienteres om den endelige dagsorden gennem pressen, ved brev eller ved opslag i hallen og hos købmanden. Der kan ikke træffes beslutning om forhold, der ikke er optaget på dagsordenen.

Stk. 3.           På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt én af de tilstedeværende ønsker det. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 4.            Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

 

 • 7. Bestyrelsen

Stk. 1.           Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 7 eller 9 myndige medlemmer, valgt af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Suppleanter og revisor vælges ligeledes for 2 år. Genvalg kan finde sted. Ved stiftende generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode, og resten vælges for en 2-årig periode. Herefter overgår man til 2-årige valgperioder.

Stk. 2.           Valgbar til bestyrelsen er alle kontingentbetalende medlemmer. Dog er medlemmer i bestyrelser i Løvel og Omegns øvrige foreninger ikke valgbare, medmindre de tilkendegiver, at ville udtræde af pågældende bestyrelse, såfremt valg opnås.

Stk. 3.           Med undtagelse af den stiftende generalforsamling, vælges formanden og kasseren af generalforsamlingen.

Stk. 4.           Den øvrige bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den udarbejdede forretningsorden skal være tilgængelig for alle medlemmer.

Stk. 5.           Bestyrelsen skal foranledige, at der opbygges en betryggende forretningsgang med hensyn til indgang af midler, forretning og videreuddeling af midler.

Stk. 6.           Bestyrelsesmøder afholdes minimum 4 gange årligt, eller når det ønskes af mindst 3 af bestyrelsens medlemmer, eller når formanden finder det fornødent. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med mindst 5 dages varsel med angivelse af dagsorden. Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af formanden inden udsendelsen. Godkendte referater er tilgængelige for alle medlemmer.

Stk. 7.           Afgår et bestyrelsesmedlem i utide indtræder en suppleant. Afgår mere end 2 bestyrelsesmedlemmer i utide foretages suppleringsvalg ikke før næste generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre en 7 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.

Stk. 8.           Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når højst 2 bestyrelsesmedlemmer har forfald. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 9.           Bestyrelsens medlemmer oppebærer ikke honorar.

 

 

 • 8. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved økonomiske dispositioner på over kr. 25.000 tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

 

Der påhviler hverken medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for foreningens forpligtelser, for så vidt de har handlet inden for rammerne af foreningens vedtægter, generalforsamlingens vedtagelser eller den almindelige lovgivning.

 

 

 • 9. Finansiering og regnskab

Foreningens midler tilvejebringes ved kontingenter fra medlemmerne, samt støtte fra enkeltpersoner, firmaer, foreninger, fonde, organisationer og offentlige institutioner.

 

Første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil 31. december 2001. Ændring af regnskabsår: Kommende regnskabsår bliver fra 1. januar 2004 til og med 30. september 2005. Herefter ændres regnskabsåret til at gå fra 1. oktober til og med 30. september. Bestyrelsen har ansvar for at der udarbejdes årsregnskab. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges på generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 10. Opløsning

Beslutning om opløsning skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af foreningens medlemmer. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen skal bestyrelsen senest 10 dage efter indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

 

Ved opløsning af foreningen skal eventuelt overskydende midler tilfalde lignende kulturelle eller almennyttige/almenvelgørende formål i Løvel og Omegn.

 

 

 • 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 9 november 2000 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2004.

 

 

Dirigentens underskrift