Løvelfonden 2000

Baggrund
Ideen til at etablere ”Løvelfonden 2000” blev skabt af en gruppe mennesker, bredt repræsenteret dels fra byens foreningsliv og af privatpersoner uden for foreningslivet. Gruppen, der arbejdede med mottoet ”Løvel fremtidens- og mulighedernes landsby” bestod af ca. 15- 18 personer. I perioden marts–oktober 2000 arbejdede gruppen med et oplæg til en udvidelse af Løvel hallen og det var sideløbende hermed, at tankerne om en ”Løvelfond” så dagens lys.

Man så nødvendigheden i at skabe noget overordnet, en form for en fremtidssikring for udviklingen i Løvel og omegn. I erkendelse af, at alt udvikling udover initiativ også koster penge er det en nødvendighed, at et lokalsamfund selv står med et kapitalberedskab, der kan virke som medfinansierende til eksisterende og nye initiativer.

”Løvelfonden 2000” er oprettet som en forening for at få det brede element frem, bla. en demokratisk uafhængig valgt bestyrelse, samt det faktum at foreningen i princippet kan støtte mange forskellige formål, bare der er tale om initiativer/aktiviteter, som kommer Løvel og omegn til gode.

Medlemskab
For at kunne give noget ud, skal der jo som bekendt også noget ind. Dette gælder også midlerne i ”Løvelfonden 2000”. Som det fremgår af vedtægterne skal der oparbejdes en grundkapital på 250.000 kr., før der kan foretages udlodning. Det er hensigten, at der altid skal være en grundkapital på dette beløb, således at der som minimum altid kan udloddes det årlige afkast af grundkapitalen.

Den start ”Løvelfonden 2000” fik, her tænkes primært på medlemstegning/ind-samlingen i januar/februar 2001 viste, at der er en bred opbakning til foreningen. Rigtig mange personer støttede foreningen ligesom mange virksomheder har ydet støtte enten via medlemskab eller tegning af sponsorat, mod at få navn og logo op på reklametavlen hos købmanden.

Vi vil gerne afslutningsvis sige tak til alle som støtter foreningen, såvel privatpersoner som firmaer/foreninger. "Løvelfonden 2000" er blevet en naturlig del af Løvel og omegn, og den er med til at sikre en sund og nødvendig udvikling af vores by og opland.

Tegn et medlemskab i ”Løvelfonden 2000” og vær med til at støtte udviklingen i din by og opland. Der er tale om et personligt medlemskab til foreningen. Medlemskontingentet udgør:

  • 100 kr. for en hustand
  • 150 kr. for foreninger
  • 250 kr. for virksomheder 

Kontingentet er fastsat ”rimeligt” symbolsk udfra den betragning, at ”Løvelfonden 2000” ønsker så mange medlemmer som overhovedet muligt, og at kontingentets størrelse ikke må være en hindring for nogen til at blive medlem.

Udover tegning af et medlemskab, er der mulighed for at yde bidrag til ”Løvelfonden 2000” på følgende måde:

  • At indbetale et månedligt bidrag til konto nr. 9261-000-00-93092 i Den Jyske Sparekasse i Skals. (Du bestemmer selv beløbet og indbetalingsperiode) 
  • Give et kontant gavebeløb til foreningen.
  • For virksomheder er der mulighed for tegning af et sponsorat til foreningen. Se de nærmere vilkår under sponsorer. Ønsker du at tegne medlemsskab/støttebidrag udfyldes særskilt medlemsblanket, som du kan rekvirere hos kasserer
  • Ønsker du at tegne medlemsskab/støttebidrag udfyldes særskilt medlemsblanket, som du kan rekvirere hos kasseren

 

Formålet med Løvelfonden 2000

 

Kontakt:

Formand: Klaus Høgh, 20454202